چگونه موفق شویم؟

...How to succeed

چگونه موفق شویم؟

PLAN while others are playing

برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند.

STUDY while others are sleeping

مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند.

DECIDE while others are delaying

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد اند.

PREPARE while others are daydreaming

خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند

BEGIN while others are procrastinating

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعلل اند.

WORK while others are wishing

کار کن وقتی که دیگران آرزو می کنند.

SAVE while others are wasting

صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

LISTEN while others are talking

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند.

SMILE while others are frowning

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگین اند.

PERSIST while others are quitting

پا فشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

WAKE UP early while others are dreaming of success

زود بیدار شو در حالی که دیگران خواب موفقیت رو می بینند.

1466