واحد پول چین

واحد اصلی پول چين یوان است .
واحدهای دیگر آن جیائو و فن است.
هر یک یوان برابرده جیائو و هر جیائو برابر ده فن است.
اسکناس های یوان شامل یک یوانی، دو یوانی، پنج یوانی، ده یوانی، پنجاه یوانی و یک صد یوانی است .
اسکناس های جیائو به صورت یک، دو و پنج جیائو است.
چین دارای سکه های یک، دو و پنج فنی است.
علامت مخفف یوان CNY است.
هر یوان تقریبا برابر 470 تومان می باشد(اردیبهشت 1396)
2327