نام حاکمان کشور فرانسه بخش دوم

در ادامه بحث در مورد حاکمان کشور فرانسه، نوبت به نام حاکمان کشور فرانسه بخش دوم می رسد.
با کانال @France همراه باشید.
سلسله کارولینژیَن 27.
پپین - از 751 تا 768 - فرانک 28.
کارلمان اول - از 768 تا 771 - فرانک 29.
چارلز اول - از 771 تا 814 - فرانک، امپراطوری رومنس 30.
لوئیس اول - از 814 تا 840 - فرانک، امپراطوری رومنس 31.
چارلز دوم - از 840 تا 877 - فرانک، امپراطوری رومنس 32.
لوئیس دوم - از 877 تا 879 - فرانک 33.
لوئیس سوم - از 879 تا 882 - فرانک 34.
کارلمان دوم - از 882 تا 884 - فرانک 35.
چارلز سوم - از 885 تا 888 - فرانک، امپراطوری رومنس سلسله رابرتیَن 36.
اودو از پاریس - از 888 تا 898 - فرانک سلسله کارولینژیَن 37.
چارلز سوم - از 898 تا 922 - فرانک سلسله رابرتیَن 38.
رابرت اول - از 922 تا 923 - فرانک سلسله بوسونید 38.
رادولف - از 923 تا 936 - فرانک سلسله کارولینژین 39.
لوئیس چهارم - از 936 تا 954 - فرانک 40.
لوتار - از 954 تا 986 - فرانک 41.
لوئیس پنجم - از 986 تا 987 - فرانک امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.
شهر های مرتبط با فرانسه 1.
پاریس: @Paris 2.
لیون: @Lyon 3.
نیس: @Nice 4.
بوردو: @Bordeaux 5.
مارسی: @Marseille 6.
موناکو: @Monaco مطالب مرتبط با فرانسه #فرانسه #حاکمان #حاکمان_فرانسه #فرانک #رابرتین #کارولینژین #بوسونید #سلسله
2584