مرزهای استرالیا

ایالت استرالیای غربی یکی از بزرگترین ایالت استرالیا از لحاظ مساحت محسوب می شود که با ایالات استرالیای جنوبی و سرزمین شمالی مرز دارد و یک سوم غربی این کشور را اشغال می کند.
پایتخت این ایالت شهر پرت است جالب است بدونیدکه استرالیا هیچ مرزخاکی باهیچ کشوری ندارد.
#استرالیا #مرز #ابی #استرالیا_مرز_ابی #ویزای_استرالیا
2576