انواع ویزاهای کشور ترکمنستان

انواع ویزاهای ترکمنستان به شرح زیر است:
1-ویزا توریستی عادی ترکمنستان
2- ویزا توریستی فوری ترکمنستان
3- ویزا خصوصی ترکمنستان
4-ویزا تجاری ترکمنستان
5-ویزا تحصیلی ترکمنستان
#ویزا #ترکمنستان
2187