انواع ویزاهای کشور ترکمنستان

انواع ویزاهای ترکمنستان به شرح زیر است: 1-ویزا توریستی عادی 2- ویزا توریستی فوری 3- ویزا خصوصی 4-ویزا تجاری 5-ویزا تحصیلی
2143