فستیوال چین چیلا در استرالیا

این فستیوال به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره های غذایی شناخته می شود که در آن مردم نه تنها به سمت یک دیگر هندوانه پرتاب می کنند بلکه کارهای خاص دیگری نیز انجام می دهند، برای مثال در این جشن عده ای به اسکی روی هندوانه مشغول می شوند.
این فستیوال هرساله دراواخرماه فوریه برگزار می شود.
#چین_چیلا#هندوانه #فستیوال #استرالیا #استرالیا_فستیوال #فستیوال_چین_چیلا
2653