جزیره Crete

یا جزیرۀ کرت بزرگترین و پرجمعیت ترین جزیرۀ یونانی و پنجمین جزیرۀ بزرگ در دریای مدیترانه است.
این جزیره قسمت مهمی از اقتصاد و فرهنگ موروثی یونان را تشکیل می دهد و این در حالیست که خصوصیات فرهنگی و محلی خود را نیز حفظ می کند (مانند لهجه، شعر و موسیقی).
همچنین کرت مرکز تمدن Minoan می باشد که از اولین تمدن های اروپا بوده است.
2195