انواع ویزای قزاقستان

انواع ویزای قزاقستان به شرح زیر است:
1-ویزا 1 ماهه توریستی عادی قزاقستان
2-ویزا 1 ماهه توریستی فوری قزاقستان
3-ویزا 1 ماهه تجاری عادی قزاقستان
4- ویزا 3 ماهه تجاری قزاقستان
2255