اضافه نمودن اطلاعات کشور نروژ

با درخواست مشتریان در خصوص اضافه نمودن اطلاعات مهاجرت نروژ و فرآیند جمع آوری و ترجمه اطلاعات مهاجرت به کشور نروژ انجام و اطلاعات این کشور نیز به سایت اضافه شد.