نخستین اسکناس عمودی جهان در كانادا

نخستین

نخستین اسکناس عمودی جهان در كانادا

۱۰ دلاری جدید کانادا با تصویر Viola Desmond اولین زن مدافع حقوق مدنی زنان در کانادا، از امروز عرضه میشود.