مدارک مورد نیاز ویزای لهستان

پاسپورت جدید و قدیم و فتوکپی ازتمامی صفحات با اعتبار حداقل یکسال اصل و فتوکپی شناسنامه با ترجمه رسمی در صورت تاهل ترجمه همه صفحات الزامی می باشد.
فرم پر شده سفارت 3 قطعه عکس 3. 5*4.
5 گواهی شغلی با ترجمه رسمی سند ملکی به نام شخص متقاضی یا قیم قانونی همراه با ترجمه رسمی ریز پرینت حساب بانکی در دوره 6 ماهه متوالی به روز ممهور به بانک به زبان لاتین همراه با گواهی تمکن مالی
2106