مدارک لازم ویزای تجاری شنگن آلمان

1-اصل دعوتنامه تجاری امضا شده، با ذکر دقیق هدف و طول مدت سفر .
اگر هزینه سفر را شخصاً نمی پردازید باید در دعوتنامه ذکر شود که تمام هزینه‌ها طبق ماده 66 الی 68 قانون اقامت بعهده دعوت کننده است.
2-گواهی جدید ثبت شرکت دعوت کننده در آلمان و نیز یک کپی گذرنامه از دارنده امضای مجاز.
2301