سیاست در استرالیا

در استرالیا، مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند. رئیس حزبی که بیشترین نفرات انتخاب شده را در مجلس داشته باشد به عنوان نخست وزیر مسئول تشکیل کابینه دولت می شود. دولت استرالیا از سه زیرشاخه تشکیل می شود، قانون گذاری، اجرایی و قضایی. 

احزاب عمده استرالیا عبارت اند از:

- حزب لیبرال استرالیا 
- حزب کارگر استرالیا 
- حزب ملّی استرالیا 

3087