مدارک مورد نیاز پیکاپ انگلستان

پیکاپ انگلستان در امارات :

عموما پیکاپ انگلستان در امارات مربوط به کیس های اقامتی , ازدواجی و اعتراضی است که بنا بر مکان انتخابی انگشت نگاری در دوبی یا ابوظبی پیکاپ می شوند. سایر موارد مگر در موارد نادر شامل پیکاپ نمی شوند.

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزا انگلیس :

  • اسکن رسید بارکد دار سفارت انگلیس.
  • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ انگلستان در ابوظبی :

  • اصل پاسپورت
  • ایمیل سفارت که دارای بارکد می باشد
  • وکالت نامه
  • رسید واریز وجه سفارت

مدارک مورد نیاز پیکاپ انگلستان در دبی :

مشابه با مدارک لازمه برای پیکاپ ابوظبی به همراه مدارک درخواست شده از جانب سفارت می باشد.

2855