حقوق و مزایا در کشورآلمان

در آلمان یک حقوق پایه داریم که بنا بر توافق با کارفرما یا بر حسب تعرفه صنف کاری که ما در آن مشغول هستیم،تعیین میشود.
این حقوق پایه را Grundlohn مینامند.
در کنار این حقوق پایه یکسری مزایا که به حقوق پایه اضافه می شوند و حقوق را تشکیل می دهد که Bruttolohn نامیده میشود.

مزایای درآمد در آلمان :

1.دسته اول از مزایا با عنوان Zulagen نامیده میشوند و مشاغل زیر این مزایا را دریافت می کنند.

مشاغلی که قدرت بدنی زیادی میطلبند.
مشاغلی که خطرناک تشخیص داده میشوند مثلا مشاغلی که کارگران در معرض گازهای شیمیایی هستند.
کار مداوم در محیط های خیلی سرد یا گرم یا مرطوب.
مشاغلی که در آنها امکان خطرهای جانی هست.
و …

2. دسته دوم از مزایا با عنوان Zuschlägen نامیده می شوند و شامل موارد زیر هستند.

فوق العاده اضافه کاری
فوق العاده کار در شب
فوق العاده کار در روزهای غیر کاری
و …

3. دسته سوم که به Zuwendungen معروفند شامل موارد زیر هستند.

کمک هزینه تعطیلات
هدیه کریسمس
هدیه تولد
هدیه سالگرد تاسیس شرکت
و …