قوانین و مقررات مربوط به اعتبار گذرنامه اتباع ایرانی جهت ورود به ترکیه

مسافرینی که اعتبار گذرنامه انها 151 روز و بیشتر باشد بدون هیچ مشکلی می توانند وارد خاک ترکیه شوند.

✅ مسافرینی که اعتبار گذرنامه آنها 60 الی 151 روز باشد در ازای پرداخت 320 لیره ترکیه، می توانند وارد خاک ترکیه شوند.

✅ مسافرینی که اعتبار گذرنامه آنها کمتر از 60 روز باشد اجازه ورود به خاک ترکیه را ندارند و به ایران برگرداننده خواهند شد.

867