مداک مورد نیاز ویزای آمریکا

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی آمریکا به شرح زیر است: ۱- ارائه متنی در برگیرنده، هدف و قصد سفر به آمریکا، هدف می بایستی شامل یکی از موضوعات زیر می باشد: دیدار از اقوام و بستگان معالجه پزشکی و درمان بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری یا مصاحبه کاری شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط شرکت در برنامه های مرتبط با اهداف بشر دوستانه و حقوق بشر در آمریکا ۲- ارائه برنامه زمان بندی، کاری و یا تفریحی مرتبط با سفر ۳- ارائه اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول و صفحاتی که دارای مهر ویزاهای قبلی آمریکا یا کشورهای دیگر باشد (درصورت وجود) و کپی صفحاتی که مطالب مهمی در آن درج شده باشد و صفحاتی که مهر ورود و خروج به کشور محل اقامت و کشور دیگر در آن مندرج می باشد.
۴- ارائه مدارک مالی، شخص ضامن و حمایت کننده مالی در صورت وجود ۵- ارائه حساب و موجودی بانکی و مدارک نشان دهنده دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال متقاضی و یا دریافت حقوق بازنشستگی ۶- ارائه مدرک مالی اثبات کننده میزان درآمد سالیانه و درآمد سال گذشته در کشور محل اقامت ۷- ارائه کلیه وابستگی هایی که نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشور محل اقامت خود می باشد.
وابستگی شغلی و کسب و کار نشان دهنده وابسته بودن به شرکت یا سازمانی در کشور محل اقامت مرخصی، مدارک استخدام، شرح وظایف و یا وابستگی های به کسب و کار شخصی و ارائه مدارک ثبت شرکت، تعداد کارمندان، مدارک مالیاتی و….
وابستگی خانوادگی و عاطفی شامل همسر، فرزند،والدین وابستگی های مالی شامل اسناد ملک مسکونی یا تجاری و کلیه دارایی های ملکی وابستگی های تحصیلی، در خصوص افرادی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند وابستگی های خاص مذهبی و اعتقادی به کشور محل اقامت وابستگی های فرهنگی و اجتماعی مانند وابسته بودن به یک گروه خاص فرهنگی و یا اجتماعی ۸- ارائه بلیط رفت و برگشت به آمریکا در صورت وجود
2348