دانشگاه فنی و علوم طبیعی نروژ (Norwegian University of Science and Technology )

 دانشگاه علم و صنعت نروژ که به دانشگاه NTNU  مشهور است یکی از معروفترین و مهمترین دانشگاه های نروژ میباشد که در شهر تروندهایم نروژ قرار دارد . و در سال 1910 تاسیس شده است . این دانشگاه ارتباط بسیار زیادی با بخش صنعت به خصوص با صنعت نفت دارد . دانشگاه NTNU هم اکنون با 39000 دانشجو در مقاطع مختلف رشته های مختلفی را ارائه مینماید.
رشته هایی همچون معماری، مهندسی عمران و سازه، مهندسی معدن، ریاضیات، مهندسی الکترونیک و الکترسیته،علوم مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، علوم زمین و دریا، مطالعات محیطی، آموزش و علوم تربیتی، اقتصاد، پزشکی، فیزیک و نجوم، شیمی و علوم زیستی از جمله رشته های برتر دانشگاه NTNU می باشند.