مدارک مورد نیاز ویزای غیر مهاجرتی آمریکا

گذرنامه ای که از زمانی که شما قصد ورود به ایالات متحده آمریکا را دارید، حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
یک کپی از گذرنامه – صفحه حاوی عکس و صفحات حاوی اصلاحات و تغییرات.
فرم های درخواست روادید که کاملاً تکمیل شده و امضاء شده باشند.
این فرم ها باید توسط خود متقاضی و در صورتی که توسط شخص دیگری تکمیل شده اند، توسط همان شخص، امضاء شده باشند.
تمامی افراد باید یک فرم الکترونیکی درخواست روادید DS-156 را همراه خود داشته باشند.
متقاضیانی که سن آن ها بیش از 16 سال می باشد، باید فرم DS-157 را نیز همراه داشته باشند.
یک قطعه عکس که دارای شرایط ذکرشده در فرم درخواست روادید باشد.
رسید پرداخت 485 درهم به صورت غیر قابل بازپرداخت جهت هزینه های درخواست روادید برای هر متقاضی در یکی از شعب قابل تایید بانک ملی ابوظبی.
مدارک تاییدی: جهت صدور بیشتر انواع روادیدهای غیرمهاجرتی.
2266