ویزای تحصیلی مالزی

ویزای تحصیلی (STUDENT PASS) - متقاضیان ایرانی که از مدارس بین المللی یا کالجهای زبان و یا دانشگاههای کشور مالزی که مجاز به پذیرش دانشجو بین المللی هستند پذیرش بگیرند می توانند از این ویزا استفاده نمایند.
این ویزا با تائید مرکز آموزشی معمولا" یکساله صادر می شود و مشروط به ادامه تحصیل و رعایت ضوابط و مقررات آموزشی قابل تمدید است .
این ویزا فاقد اجازه کار است مگر کارهای جزیی نظیر کار در کیوسکها یا جایگاههای بنزین – مینی مارکت و خدماتی و هتل آنهم حداکثر 20 ساعت در هفته و یا انجام فعالیتهای مرتبط با دوره و رشته آموزشی با تائید مرکز آموزشی .
اخیرا" برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی دانشجویان از این ویزا ضوابط استفاده و تمدید این ویزا سخت تر شده و حتی در صورت غیبت دانشجو بیش از 20% کل کلاس در یک واحد درسی امکان ابطال این ویزا وجود دارد.
این ویزا براساس نوع و قوانین مرکز آموزشی امتیاز اقامت همزمان را برای پدر – مادر یا همسر یا فرزندان متقاضی ( ویزای همراه ) بوجود می آورد.
البته برخی از مراکز آموزشی قوانین ویزای همراه متقاضی را محدود به تعداد فرزندان و یا سن کمتر فرزند و یا یکی از والدین متقاضی می نمایند.
با داشتن این ویزا می توان از خدمات بانکی و صدور و دریافت کارتهای بین المللی بانکی استفاده کرد.
2319